รูปแบบการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์


 

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์

(ตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6)

 

 

วารสารสืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/หน้าแรก-หน้าสุดท้าย.

///////สืบค้นจาก ชื่อURL หรือชื่อฐานข้อมูล

ตัวอย่าง

เอกสิทธ์  เจียมสกุล. (2554). วิธีการหาอัตราการล้มเหลวเพื่อวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของระบบ

        จำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค. วิศวกรรมสาร มก., 24(77), 75-87. สืบค้นจาก

        http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

Dinwiddie, G. Y., Zambrana, R. E., & Garza, M. A. (2014). Exploring risk factors in latino

        cardiovascular disease: The role of education, nativity, and gender. American

        Journal of Public Health, 104(9), 17-40. Retrieved from  

        http://search.proquest.com/docview/1560670638?accountid=31557

 

นิตยสาร/หนังสือพิมพ์สืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(วัน,/เดือน ปี)./ชื่อบทความ./ชื่อนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์,/ปีที่(ฉบับที่),

///////หน้าแรก-หน้าสุดท้าย./สืบค้นจาก ชื่อ URL

ตัวอย่าง

วินัย ดะห์ลัน. (22, เมษายน 2559). อาหารขยะกับการมีลูกยาก. เนชันสุดสัปดาห์, 24(1247), 56-57.

         สืบค้นจากhttp://www.matichonelibrary.com

CSUSB STREAMS ''''''''''''''''EDUCATION SPEAKER SERIES'''''''''''''''' TO ITS PALM DESERT CAMPUS. (2016, Mar

         2008).  The Public Record, 38, 12. Retrieved from  

         http://search.proquest.com/docview/1779870406?accountid=31557

 

หนังสือสืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล หรือชื่อ URL

 

ตัวอย่าง

เพ็ชรี  สุมิตร. (2556). เอเชียตะวันออกยุคใหม่ เล่ม 1. สืบค้นจาก

        http://ilove.chandra.ilovelib/book_detail.php?id=06600015806&group=PB-007 

Liao, W. (2015). Remembering the faces of law: Collective memories and legal

        consciousness in transitional china (Order No. 3727857).

        Retrieved from http://search.proquest.com/docview/1734033548?

        accountid=31557

 

วิทยานิพนธ์สืบค้นจากฐานข้อมูล

รูปแบบ

ชื่อผู้แต่ง./(ปีพิมพ์)./ชื่อเรื่อง./(ระดับวิทยานิพนธ์)./สืบค้นจาก ชื่อฐานข้อมูล หรือชื่อ URL

 

ตัวอย่าง

จิรภา  ดามัง. (2551). ความคาดหวังทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตยของสตรีในจังหวัดอุตรดิตถ์.

        (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สืบค้นจากhttp://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php

Mucci, A. D. (2008). The impact of high stakes testing on highly able/gifted  students in a

        selected high achieving new jersey abbott district and a selected high achieving J

        district as perceived by their teachers and administrators. (Doctoral Dissertation).

        Retrieved from http://search.proquest.com/docview/304491858?accountid=31557

 

    

 

 

 
วันที่ประกาศ 22 Jul 2016 14:50 | View [1072]

Page :  1