สำหรับเอกสารฉบับนี้ขอนำเสนอรูปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 (The Publication Manual of the American Psychological Association, 6th edition, published by the American Psychological Association, 2011) ซึ่งเป็นวิธีการอ้างอิงที่นิยมอย่างแพร่หลาย และมีการปรับปรุงเนื้อหาให้ทันสมัยเพื่อรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยได้เพิ่มแนวทางในการลงรายการอ้างอิงสำหรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และในบางส่วนได้ดัดแปลงให้เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการอ้างอิงเอกสารภาษาไทย เนื่องจากอาจมีลักษณะและข้อมูลบางอย่างแตกต่างจากเอกสารภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เอกสารฉบับนี้นำเสนอรูปแบบการเขียนอ้างอิงบรรณานุกรมจากฐานข้อมูลออนไลน์ในรูปแบบมาตรฐาน APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 เท่านั้น