Found: 2  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title จากการปฏิวัติถึงโลกาภิวัตน์ : ความรู้เบื้องต้นการเมืองโลกเชิงวิพากษ์ผ่านสื่อภาพยนตร์
Authorสรวิศ ชัยนาม.
Publishedกรุงเทพฯ :ศยาม, 2555.
Call Number320.5ส341จ 2555
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title เมื่อเศรษฐกิจโลกพินาศ = When markets collide
Authorเอล-อีเรียม, โมฮัมเม็ด.
Publishedกรุงเทพฯ :แมคกรอ-ฮิล,2551.
Call Number381.101อ915ม 2551
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed