Found: 336  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หลังสถานการณ์ COVID-19 = A Study of marketing factors affecting the decision-...
Authorจุฑามาศ บุญยัง.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 658.83 จ628ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการศึกษาปัจจัยในการกำกับตนเองที่ส่งผลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มรัตนโกสินทร์ = The study of factors for self-regulation effects on information liter...
Authorณิชชา ชำนิยนต์.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 025.524 ณ431ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเที่ยวตลาดนัด อินดี้ โชคชัย 4 หลังเหตุการณ์ Covid-19 = Study behavior thai tourist came to indy market Chokchai 4 after Covid-19 (coronavi...
Authorพชรมน บรรจงจิตต์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 658.834 พ179ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นตาลโตนดเพื่อการจัดการตนเองของชุมชนตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท = A Study of Palmyra Palm Local Wisdom for Self-Management Community in Huai Krot Subd...
Authorจุฑารัตน์ นกแก้ว.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 634.61 จ631ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี = A study of problems and solutions to the problems of writing the ann...
Authorมานิตย์ กุศลคุ้ม.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 378.106 ม453ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการส่งเสริมการตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท = Promotion of digital marketing for community products to develop the capacity of comm...
Authorจิรวรรณ ปลั่งพงษ์พันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 658.8 จ511ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการออกแบบและพัฒนาเตาอบรมควันกระถางฟางข้าวโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ผลิตกระถางฟางข้าวบ้านดอกซาก ตำบลห้วยงู จังหวัดชัยนาท = Design and development of smoked ovens rice steaw pots by part...
Authorเกวรินทร์ พันทวี.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 621.402 ก771ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยการใช้กิจกรรม EF (Executive Funcions) เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของเด็กปฐมวัยในสถานการณ์แบบ New Normal : ในกรณีโรคอุบัติใหม่เชื้อไวรัสโควิด-19 = The effects of using executive functions ...
Authorโชติรส สุทธิประเสริฐ.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 372.21 ช828ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยคุณภาพข้อมูลบัญชีบริหารที่มีต่อผลประสิทธิภาพการตัดสินใจนำไปสู่ความสำเร็จของธุรกิจ SMEs ในเขตกรุงเทพใหานคร = Quality of Management Accounting Information Affecting Decision Making Effici...
Authorสุภาพันธุ์ สายทองอินทร์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 658.022 ส838ค 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยตัวแบบคณิตศาสตร์เพื่อการออมและการประยุกต์ใช้ในการวางแผนการเงินเมื่อเกษียณอายุ = Saving Mathematical Model and Its Application to Retirement Age Financial Planning
Authorนราธิป อิสรานุสรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 332.0415 น233ต 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกวิธีตีราคาที่ดินใหม่และผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร = Determinants of Land Revaluati...
Authorอนุวัฒน์ ภักดี.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 333.332 อ223ป 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยผลกระทบของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ต่อผู้ประกอบการเกสต์เฮาส์ย่านถนนข้าวสารเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร = The impact spread of Coronavirus 2019 (Covid-19) On Owners Guest Ho...
Authorมัลลิกา บุญเสนา.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 647.94 ม377ผ 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยผลกระทบของความผันผวนกระแสเงินสดและความผันผวนกำไรสุทธิต่อมูลค่ากิจการบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = The Impact of Cash Flow Volatilities and Earning Volatilities on Firm Va...
Authorพิมพ์ผกา ใจมุข.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 332.41 พ717ผ 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ใช้ชุดกิจกรรมสะเต็มศึกษา (STEM) ที่ส่งเสริมทักษะด้านสังคมเด็กปฐมวัย = Organizing learning experiences using a full set of educational activities that promot...
Authorวารุณี นาวัลย์.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 372.21 ว486ผ 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานการวิจัยผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการพึ่งพาตนเองของนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร = The Effect of Using the Activity Packages f...
Authorพรรณรายณ์ ทรัพย์แสนดี.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Numberวจ 371.9 พ266ผ 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : |<< << 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed