Found: 335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Article
Title ความงดงาม ๓ ประการ ที่ปรากฏในพระอนุสาวรีย์สมเด็จฯ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ แห่งแรกของประเทศไทย
Authorกฤตนันท์ ในจิต.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics)
Authorวีรยุทธ ด้วงใย, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์, 2564.
Call Number519.2 ว833ค 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title ความสัมพันธ์ระหว่างโรคระบาดกับจำนวนประชากรไทยในอดีต
Authorสุวิทย์ ธีรศาศวัต.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title ความสำเร็จของเซอร์จอห์น เบาริ่ง พระราชประสงค์รัชกาลที่ ๔ เพื่อผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ของสยาม
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title ความเสียหายที่ฝรั่งเศสปกปิดจากการรบที่เกาะช้าง
Authorมนต์ชัย ราบรื่นทวีสุข.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title คุยกับหนังกั้น
Authorเอนก นาวิกมูล.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือกลยุทธ์ด้านลูกค้า = Customer strategy
Authorมยุขพันธุ์ ไชยมั่นคง.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์, 2564.
Call Number658.812 ม185ค 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือการประเมินผลลัพธ์ทางสังคมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น
Authorดวงมณี เลาวกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า ,2564.
Call Number352.14 ด218ค 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คู่มือเอาชีวิตรอด : ทักษะสำคัญๆ สำหรับการผจญภัยกลางแจ้ง
Authorโทเวลล์, โคลิน, ผู้แต่ง.
Publishedนนทบุรี : วารา พับลิชชิ่ง, 2564.
Call Number796.5 ท879ค 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title งานอนุรักษ์ประติมากรรมปูนปั้นหน้าบันตำหนักวัดเตว็ด โดยวิธีเคลื่อนย้าย = Conservation of stucco sculpture on the gable of Tamnak, Wat Tawet by removing
Authorฤทธิเดช ทองจันทร์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title จมูกปลาหลด
Authorปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed