Found: 335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การพัฒนาหลักสูตร
Authorสุรางค์ ธรรมโวหาร.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Number375.01 ส858ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title การฟื้นฟู ดูแลตับด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน. (ตอนจบ : สมุนไพรบำรุงฟื้นฟูตับ)
Authorภาสกิจ วัณนาวิบูล.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร = Social media litaracy of Thai adolescences in Bangkok metropolitan
Authorพัชราภา เอื้ออมรวนิช.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 302.234 พ519ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวางแผนทรัพยากรน้ำเพื่อการปรับตัวภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Authorสุจริต คูณธนกุลวงศ์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2564.
Call Number354.36 ส749ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวาดเส้น = Drawing
Authorอดิสรณ์ สมนึกแท่น.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2564.
Call Number741 อ131ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Authorพงศ์วัชร ฟองกันทา.
Publishedกรุงเทพฯ : ดีเซมเบอรี่, 2564.
Call Number370.72 พ134ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ สำหรับสถานศึกษา
Authorนภาภรณ์ ธัญญา.
Publishedกรุงเทพฯ : ณภัทร ก็ปปี้, 2564.
Call Number375.072 น198ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title การวินิจฉัยแบบหมอไทย
Authorคมสัน ทินกร ณ อยุธยา.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรม SPSS
Authorปิติพร ฤทธิเรืองเดช, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2564.
Call Number658.57 ป615ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาภาควิชาชีวเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Authorอริยา ขันบุญ, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
Call Numberวจ 507.8 อ398ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) = Introduction to International Marketing Communication (Second Edition)
Authorวรวรรณ องค์ครุฑรักษา.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการตำราและเอกสารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
Call Number658.8 ว276ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title การอนุรักษ์ซุ้มประตูต้นไทรค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี = Conservation of the Banyan Tree Gate, Noen Wong Camp Chanthaburi province
Authorภาณุวัตร เลือดไทย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed