Found: 5  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Computer File
Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง ธรรมเป็นโลกบาล วิชาธรรมะหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี /กิตติศักดิ์ ณ สงขลา
Authorกิตติศักดิ์ ณ สงขลา, 2516-
Published2551
Call Numberวน.บว\371.334 ก675ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Computer File
Titleการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องความปลอดภัยในการทำงานสำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงcชัยเทพ รอดดี
Authorชัยเทพ รอดดี, 2522-
Published2551
Call Numberวน.บว\371.334 ช385ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Computer File
Titleการพัฒนามัลติมีเดีย เรื่อง การบริโภคอาหารที่ถูกต้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2cคงธัช ดาเกลี้ยง
Authorคงธัช ดาเกลี้ยง,2499-
Published2551
Call Numberวน.บว\372.37 ค113ก
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
image
Source Types Computer File
Titleเปรี้ยว เปรียว ดุ =DOA : Dead or Alive [VCD]
Publishedกรุงเทพฯมงคลเมเจอร์2549
Call NumberVCD-EN
Locationบัณฑิตวิทยาลัย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed