Found: 92  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 15 ไร่ 1.5 ล้าน
Authorศักดิ์ สมบุญโต.
Publishedกรุงเทพฯ : นานา, 2558.
Call Number630 ศ322ส 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title Cool Japan : "ความเจ๋ง" มวลรวมประชาชาติ กับการเรียกคืนความแข็งแกร่งของญี่ปุ่น.
AuthorLittle Thoughts
Publishedกรุงเทพฯ :ลิทเทิลธอทส์,2558.
Call Number390.0952ค695
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title HACCP การจัดการความปลอดภัยอาหาร
Authorปรียา วิบูลย์เศรษฐ์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
Call Number664.07 ป473อ 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title Introduction to business analytics with RapidMiner Studio 6
Authorเอกสิทธิ์ พัชรวงศ์ศักดา.
Publishedกรุงเทพฯ :เอเชีย ดิจิตอลการพิมพ์, 2558.
Call Number006.312 อ251อ 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title My organic life
Authorศิริกุล ชื่อต่อชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สเต็ปส์,2558.
Call Number631.584ศ448ม 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title กลยุทธ์การเพาะปลูกต้นอ่อน เมล็ดงอก ผักสุขภาพ กินคลีน เพาะง่าย ขายรวย
Authorกองบรรณาธิการขุมทรัพย์เทวดา.
Publishedกรุงเทพฯ :ขุมทรัพย์เทวดา,2558.
Call Number635.3 ก267 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title กล้วยน้ำว้า สร้างชาติ สร้างเงิน
Authorกองบรรณาธิการนิตยสารเทคโนโลยีชาวบ้าน
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558.
Call Number634.772 ก288 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การจัดการ การผลิตมะพร้าวน้ำหอมอย่างมืออาชีพ
Author$aเมืองทอง กนกปุณยพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ฐานการพิมพ์, 2558.
Call Number634.61 ม845ก 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
Authorผศ.ดร.นภวรรณ คณานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2555.
Call Number600 650 ผ.ศ. ดร.น 2555
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การจัดการโครงการ ICT
Authorศุภชัย ตั้งวงศ์ศานต์.
Publishedกรุงเทพฯ :โรงพิมพ์พิทักษ์การพิมพ์,2558.
Call Number658.404 ศ462ก 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การทำเหมืองข้อมูล = Data mining
Authorสายชล สินสมบูรณ์ทอง.
Publishedกรุงเทพฯ :จามจุรีโปรดักท์ ,2558.
Call Number006.3 ส267ก 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การประกันคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหาร
Authorวราวุฒิ ครูส่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558.
Call Number664.07 ว325ก 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การปลูกเลี้ยง ดูแลรักษา ตกแต่งบอนไซจิ๋ว
Authorเทรุโทชิ, อิวาอิ.
Publishedกรุงเทพฯ :บ้านและสวน, 2558.
Call Number635.9772 ท638ก 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมโดยพืช
Authorนัยนันทน์ อริยกานนท์.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number628.55น434ก 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การวิจัยเชิงคุณภาพสำหรับครูวิทยาศาสตร์
Authorลือชา ลดาชาติ.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2558.
Call Number001.42ล518ก 2558
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1 2 3 4 5 6 7
Search Tools: Get RSS Feed