Found: 83,447  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title"ยาขอบ" : ชีวิตและงานของผู้แต่งอมตะนิยาย/ ส. พลายน้อย
Authorส. พลายน้อย
Publishedกรุงเทพฯดอกหญ้า2532
Call Number928.9591 ช84ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "ยาหมดอายุ" ยังใช้ได้
Authorสันต์ หัตถีรัตน์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย : วิกฤตหรือโอกาส" : การประชุมสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2549 (สิ่งพิมพ์รัฐบาล)/ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Authorประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯประธานสภาอาจารย์แห่งประเทศไทย2549
Call Numberสร\ปอมท. 9 : 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "รถพุ่มพวง" วิถีชาวบ้าน การรวมกลุ่ม พึ่งพา และวิธีบริหารต้นทุน (ตอนจบ)
Authorยุวดี ศิริ.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "รถพุ่มพวง" วิถีชาวบ้าน ตลาดสดและโชห่วยเคลื่อนที่. (ตอนที่ ๑)
Authorยุวดี ศิริ.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title "รักแรกพบ" สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์กับพระราชดำรัสฝากฝังในรัชกาลที่ ๔
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"รักให้เป็น...ไม่เห็นจะยาก"/ กนกรส พงศทัต
Authorกนกรส พงศทัต
Publishedกรุงเทพฯอิท เทค ทู พับลิชิ่ง2548
Call Number155.3 ก124ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"รับ" เพื่อ "ให้" (สิ่งพิมพ์รัฐบาล)/กองหารายได้ สภากาชาดไทย
Authorสภากาชาดไทยกองหาารายได้
Publishedกรุงเทพฯอิมเมจ พูล จำกัด2549
Call Numberส-ร 1 : 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "รู้เก็บ รู้ใช้" : 9 เรื่องสั้นชนะการประกวดรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authorตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call NumberSET ร711 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับประชาชนทั่วไป : 10 เรื่องสั้นระดับประชาชนทั่วไปที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authorองอาจ จิระอร, ผู้เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2548.
Call NumberSET ร711 2548
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "รู้เก็บ รู้ใช้" ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา : 20 เรื่องสั้นระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ได้รับรางวัลในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Authorองอาจ จิระอร, เรียบเรียง.
Publishedกรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2549.
Call NumberSET ร711 2549
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับคณุต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ร่วมแรงร่วมใจ"
Authorอุไรวรรณ พรน้อย.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรอ857ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ศูนย์การเรียน"
Authorสุมาลี สุนทราวิรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรส842ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "กระบวนการสืบค้น"
Authorสมเสริม ชูรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรส286ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "กระบวนการเรียนรู้ ที่หลากหลาย"
Authorลัดดา ไหวดี.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรล238ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed