Found: 83,447  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดการ"
Authorชูศรี ภัยพิบัติ.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรช685ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้"
Authorอารี มาลา.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรอ658ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง" อริยา กีรติชีวัน.
Authorอริยา กีรติชีวัน.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรอ398ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม"
Authorวิลาสินี วิเชียรรัตน์.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2544.
Call Numberสรว722ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "การเรียนสังคมศึกษาอย่างมีความสุข"
Authorสิริมา กลิ่นกุหลาบ.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรส732ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ค้นคว้าสรุปตามจุดประสงค์"
Authorวิสุทธิ์ เวียงสมุทร.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรว794ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ชุดเสริมทักษะภาษาไทย"
Authorทรงเกียรติ สว่างแสง.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรท126ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ซิปปา CIPPA MODEL"
Authorขจีรัตน์ นนทะภา.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรข151ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model"
Authorนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรน417ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ทักษะกระบวนการกลุ่ม"
Authorเมธาวรรณ แขมคำ.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรม735ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ปฏิบัติ - แก้ปัญหาพัฒนาการเรียนรู้"
Authorนิพล รัตนพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรน617ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "ปฏิสัมพันธ์เป็นสื่อแบบแม่กับลูก"
Authorรัชนี ชูศรีอ่อน.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรร333ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์"
Authorพรรัตน์ วงค์ปัน.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรพ275ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "มุ่งประสบการณ์ภาษา พัฒนาคุณภาพชีวิต"
Authorวิไลวรรณ คำมั่น.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2544.
Call Numberสรว735ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ" การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ "รวม - แยก - รวม"
Authorมานัส ปรีมนวงศ์.
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ2545.
Call Numberสรม446ร 2545
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed