Found: 330  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title แต่งภาพดิจิตอลสวยทันใจด้วย Photoshop CS5
Authorธนัชสร จิตต์เนื่อง.
Publishedกรุงเทพฯ :บริษัท สวัสดี ไอที จำกัด,2554.
Call Number006.6869ธ1511ต 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัย
Authorเจษฎา นกน้อย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number658.3 จ755น 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title แบบแผนการวิจัยและสถิติ
Authorสุทิติ ขัตติยะ.
Publishedกรุงเทพฯ : ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง, 2554.
Call Number001.4 ส778บ 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title แผ่นดิน
Authorปิยตา วนนันทน์.
Publishedกรุงเทพฯ :สุวีริยาสาส์น ,2554.
Call Number551ป622ผ 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title แผ่นดินอาหรับ : ประวัติศาสตร์ และความเปลี่ยนแปลง
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number953 อ169ผ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title โคลงโลกนิติ
Authorเดชาดิศร,สมเด็จกรมพระยา.
Publishedกรุงเทพฯ :เรือนปัญญา, 2554.
Call Number895.911ด846ค\2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title โง่แต่ขยันให้เป็นผู้นำไม่ได้ ใครทำน้ำท่วมประเทศไทย
Authorลิมป์.
Publishedกรุงเทพฯ :เลมอน กรีน,2554.
Call Number363.3493ล452ง 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิต : แพ่ง : ทรัพย์ ทรัพย์สิน ที่ดิน
Authorอารี อารยวัฒนกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :อฑตยา มิเล็นเนียม,2554.
Call Number346.04อ273จ 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title โยคะธรรมะสมดุลชีวิต
Authorวรรณวิภา มาลัยนวล.
Publishedกรุงเทพฯ: อมรินทร์ธรรมะ, 2554.
Call Number294.543 ว259ย 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title โอะฮะโย พูดภาษาญี่ปุ่นคล่องเหมือนเจ้าของภาษา (ฉบับพกพาไปเที่ยวประเทศญี่ปุ่น)
Authorพัชวิภา ฉายสุวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : Book Caff, 2554.
Call Number495.63495911 พ192พ 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่แท้จริง
Authorสำราญ คำยิ่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :วี.เจ. พริ้นติ้ง,2554.
Call Number420ส227ช 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ใบสอนว่าซั่น : บอกเล่าอดีตที่มีชีวิตสู่อิสรภาพทางปัญญา
Authorมนตรา เลี่ยวเส็ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ธนภาค พริ้นติ้ง, 2554.
Call Number923.7593 บ951ม 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นฉบับสมบูรณ์
Authorสุเทพ น้อมสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554.
Call Number495.65 ส781ว 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์เยอรมัน เล่ม 2
Authorวรรณา แสงอร่ามเรือง.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number435ว267วล.2 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ไวยากรณ์เยอรมันสำหรับผู้เรียนระดับต้น
Authorกรกช อัตตวิริยะนุภาพ.
Publishedนครปฐม : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554.
Call Number435 ก171ก 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : |<< << 21 22
Search Tools: Get RSS Feed