Found: 1,005  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title 15 ไร่ 1.5 ล้าน
Authorศักดิ์ สมบุญโต.
Publishedกรุงเทพฯ : นานา, 2558.
Call Number630 ศ322ส 2558
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 17 ผู้ทรงอิทธิพลในอาเซียน
Authorจุลนภ ศานติพงศ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556.
Call Number920.059 จ662ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 19 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2552.
Call Number371.3 ส881ส 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 20 คำถามสำคัญของเอกภพ = The big questions the universe
Authorคลาร์ก, สจ๊วร์ต.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน, 2555.
Call Number520 ค173ย 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 20 หัวข้อเด็ด พิชิตไวยากรณ์ญี่ปุ่นชั้นต้น
Authorโทโมมัทสึ เอทสึโกะ.
Publishedกรุงเทพฯ :ภาษาและวัฒนธรรม ,2557.
Call Number495.65 ท854ห 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 21 วิธีจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด
Authorสุวิทย์ มูลคำ.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2551.
Call Number371.3 ส881ย 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 25 ปี สถาบันราชภัฎเชียงราย
Authorสถาบันราชภัฎเชียงราย
Publishedเชียงราย : สถาบันราชภัฏเชียงราย, 2542.
Call Number378.05 ส14ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 30 ชาติในเชียงราย
Authorบุญช่วย ศรีสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ศยาม, 2551.
Call Number305.89591 บ424ส 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title40 ปี ครูครอง จันดาวงศ์ : จากหลักประหารสืบสานอุดมการณ์ประชาธิปไตย/ สมศักดิ์ ภู่สุวรรณ์
Authorสมศักดิ์ ภู่สุวรรณ์
Publishedกรุงเทพฯเดือนตุลา2544
Call Number923.2 ค17ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 50 คำ กุญแจไขอาเซียน
Authorกิตติ ประเสริฐสุข.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call NumberASEAN ก672ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 500 เรื่องน่ารู้ประชาคมอาเซียน
Authorฝ่ายวิชาการเจเนซิส มีเดียคอม.
Publishedกรุงเทพฯ : เจเนซิส มีเดียคอม, 2555.
Call NumberASEAN ห541
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title60 ปี ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
Publishedกรุงเทพฯศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
Call Number306 ห11
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 8 อาชีพเสรีสู่ประตูอาเซียน
Authorกานธนิกา ชุณหะวัต.
Publishedกรุงเทพฯ :Feel good,2557.
Call NumberASEAN ก432ป 2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 97 สมุนไพรใกล้ตัวเสริมสุขภาพและความงาม
Authorสุภัคภิรมย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2551.
Call Number581.634 ส834ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title A-Z เครื่องมือการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
Authorพิชิต เทพวรรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555.
Call Number658.3 พ647อ 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed