Found: 21  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดกระบวนการธุรกิจ = Business Process Management
Authorวิตร จารุโณประถัมภ์.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2559.
Call Number650 ว522ก 2559
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การจัดการทรัพยากรบุคคล พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
Authorเดชา เดชะวัฒนไพศาล.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number658.3 ด841ก 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
Authorโกสินทร์ จำนงไทย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number607.2 ก966ก 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การวิจัยแบบผสมวิธี : กระบวนทัศน์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 = Mixed methods : paradigms of research for the 21 century
Authorสัมฤทธิ์ กางเพ็ง.
Publishedขอนแก่น : สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559.
Call Number001.42 ส616ก 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย
Authorศิริชัย กาญจนวาสี.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number519.5 ศ452ก 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title กิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
Authorทวีป อภิสิทธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number153.42 ท199ก 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title คลังคำ
Authorนววรรณ พันธุเมธา.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2559.
Call Numberอ 495.913 น352ค 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title จริยธรรมทางธุรกิจ = Business ethics
Authorนภาพร ขันธนภา.
Publishedกรุงเทพฯ : ท้อป, 2559.
Call Number174.4 น197จ 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title จริยธรรมและการบริหารธุรกิจ
Authorพักตร์ผจง วัฒนสินธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number174.4 พ511จ 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ติวเข้มสอบครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
Authorสายฝน ต๊ะวันนา.
Publishedนนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2559.
Call Number371.10076 ส661ต 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ท่องแล้วเท่
Authorเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ.
Publishedกรุงเทพฯ : เฌ.เดียมอง, 2559.
Call Number495.9184 พ876ท 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พืชไร่
Authorมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณาจารย์ภาควิชาพืชไร่.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559.
Call Number633.078 ป135 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
Authorสุภางค์ จันทวานิช.
Publishedกรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559.
Call Number001.433 ส46ว 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่
Authorสุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามลดา, 2559.
Call Number001.42 ส761ว 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ศัพทานุกรมวรรณคดีสันสกฤต
Authorทองสุก เกตุโรจน์.
Publishedกรุงเทพฯ : แสงดาว, 2559.
Call Number891.203 ท316ศ 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed