Found: 36  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Check & Balance
Authorสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2552.
Call Number351.593 ช693 2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title Disruption Model การพัฒนาคุณภาพผลงานทางวิชาการด้วยนวัตกรรม ๓ มิติ (Quality innovation 3D) : สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
Authorถวัลย์ มาศจรัส.
Publishedกรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2551.
Call Number808.066 ถ267ด
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title Hollywood Model การจัดทำผลงานทางวิชาการแนวใหม่ แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management) สำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
Authorถวัลย์ มาศจรัส.
Publishedกรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549.
Call Number808.066 ถ267ฮ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title การนันทนาการ
Authorเทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
Call Number790 ท614ก 2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title กำเนิดอารยธรรมโบราณ
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี สำนักพิมพ์, 2555.
Call Number930 อ169ก 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title กำเนิดและล่มสลาย เมืองโบราณเหนือแผ่นดินสยาม : จากอดีตถึงปัจจุบัน-ประวัติศาสตร์เรื่องบ้านเรื่องเมืองสำคัญของไทย
Authorภาสกร วงศ์ตาวัน.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
Call Number959.3 ภ493ก
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
Authorสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต),2481-.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิพุทธธรรม,2532.
Call Number294.3พ331ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title คำพ่อสอน : ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน.
Authorมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, 2553.
Call Number895.915 ภ671ค 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ตั๋วเงิน
Authorอัมพร ณ ตะกั่วทุ่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :นิติบรรณการ, 2548.
Call Number346.096 อ555ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title จักรวรรดิยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงโลก
Authorเอกชัย จันทรา.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number909 อ873จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title จักรวรรดิโบราณที่สาบสูญ และชนเหี้ยมโหดในประวัติศาสตร์
Authorเอกชัย จันทรา.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิบซี, 2554.
Call Number930 อ873จ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2552.
Call Number909 อ169ต
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ตำนานยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์โลก
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี สำนักพิมพ์, 2555.
Call Number909 อ169ต 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ตำนานโลก จากหอคอยบาเบลถึงอัศวินเทมพลาร์
Authorเอกชัย จันทรา.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2554.
Call Number270 อ873ต
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์ยุโรป
Authorอนันตชัย จินดาวัฒน์.
Publishedกรุงเทพฯ : ยิปซี, 2555.
Call Number940 อ169ป
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed