Found: 18  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title กษัตริย์นักพัฒนาแห่งโลก :
Authorพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ :บันทึกสยาม, 2563.
Call Number923.1593 พ456ก 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ชันสูตรประวัติศาสตร์ไขปริศนาพระนารายณ์
Authorเอกชัย โควาวิสารัช, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ: มติชน, 2563.
Call Number959.3035 อ873ช 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ตามรอยอาทิตย์อุทัย
Authorณัฐพล ใจจริง.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2563.
Call Number959.3 ณ342จ 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title นครวัดทัศนะสยาม
Authorศานติ ภักดีคำ.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2563.
Call Number959.603 ศ343น 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title นรกบ้านนา :
Authorประจักษ์ วิสุตกุล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว, 2563.
Call Number959.4041 ป223น 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์
Authorชินวัจน์ แสงอังศุมาลี.
Publishedกรุเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า ,2563.
Call Number926.1069 ช567ผ 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : พี่ตูน กับก้าวที่กล้าของเขา
Authorปรีชญาณ์ นักฟ้อน.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า ,2563.
Call Number927.8 อ243ป 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผู้นำปัญญาเชิงปฏิบัติ : ลุงเนวิน ผู้พลิกโฉมบุรีรัมย์ ด้วยกีฬา
Authorปุรวิชญ์ วัฒนสุข.
Publishedกรุงเทพฯ :สถาบันพระปกเกล้า ,2563.
Call Number923.2593 ป672ผ 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title มนุษย์อยุธยา
Authorกำพล จำปาพันธ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2563.
Call Number959.33 ก581ม 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Titleราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา :/
Authorหลวงเรืองเดชอนันต์.
Publishedไทยควอลิตี้บุ๊คส์,
Call Number959.6 ร855ร 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์
Authorกานต์ บุณยะกาญจน, ผู้วิจัย.
Publishedกรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2563.
Call Number901 ก432ว 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศาสนาและการเมืองในประวัติศาสตร์สุโขทัย-อยุธยา
Authorพิเศษ เจียจันทร์พงษ์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ: มติชน, 2563.
Call Number959.302 พ763ศ 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สยามรัฐท่ามกลางจักรวรรดินิยม
Authorไกรฤกษ์ นานา.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2563.
Call Number959.3 ก976ส 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา :
Authorจิตร ภูมิศักดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ :ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ ,2563.
Call Number959.303 จ433ส 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title หมู่เกาะมาเลย์ เล่ม 1-2 : ดินแดนแห่งอุรังอุตังและปักษาสวรรค์ บันทึกการเดินทางและการศึกษามนุษย์กับธรรมชาติ
Authorวอลเลซ ,อัลเฟรด รัสเซล.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2563.
Call Number915.9 ว371ห 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed