Found: 20  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "ลาน" พืชพื้นเมืองของไทย
Authorลักขณา แสงอุไรเพ็ญ.
Publishedกรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิจัยพันธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกล้สูญพันธุ์ กองคุ้มครองพันธุ์พืชสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
Call Number584.5 ล218ล 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 10+1 นักวิทยาศาสตร์ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
Authorดวงธิดา ราเมศวร์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : กอแก้ว, 2561.
Call Number509.22 ด193ส 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 101 ปลาทะเลไทย คู่มือปลาในแนวประการังของไทย
Authorธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : บุ๊ค ด็อท คอม, 2561.
Call Number597.177 ธ315ห 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Authorทัศตริน วรรณเกตุศิริ.
Publishedนครปฐม : เพชรเกษมพริ้นติ้ง, 2561.
Call Number507.8 ท357ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ = Mathematics instruction
Authorชมนาด เชื้อสุวรรณทวี.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number510.71 ช166ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ความน่าจะเป็น (Probability)
Authorอัชฌา อระวีพร.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number519.2 อ519ค 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คอสมอส = Cosmos
Authorเซแกน, คาร์ล, ค.ศ. 1934-1996.
Publishedนนทบุรี : สารคดี, 2561.
Call Number523.1 ซ499ค 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title จุลชีววิทยาและการประยุกต์ = Microbiology and applications
Authorวสุ ปฐมอารีย์.
Publishedเชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561.
Call Number579 ว363จ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ฉันจะเป็นนักชีววิทยาทางทะเล
Authorเทย์เลอร์, ซาราน.
Publishedกรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2561.
Call Number578.77 ท637ฉ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ฉันจะเป็นนักบรรพชีวินวิทยา
Authorเทย์เลอร์, ซาราน, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2561.
Call Number560 ท637ฉ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ฉันจะเป็นนักอุตุนิยมวิทยา
Authorลอว์, เฟลิเซีย.
Publishedกรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก, 2561.
Call Number551.5 ล158ฉ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ชีววิทยา 1 โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน. (ฉบับปรับปรุงใหม่)
Authorอักษร ศรีเปล่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน, 2561.
Call Number570 อ466ช 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title นักสืบสายน้ำคู่มือสัตว์ลำธาร
Authorสรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ :มูลนิธิโลกสีเขียน ,2561.
Call Number577.64 ส325ค 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ประวัติศาสตร์หยาดฝน = Rain : a natural and cultural history
Authorบาร์เนตต์, ซินเธีย.
Publishedกรุงเทพฯ : โอเพ่นเวิลด์ส พับลิชชิ่ง เฮาส์, 2561.
Call Number551.577 บ294ป 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พันธุศาสตร์
Authorกิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number576.5 ก674พ 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed