Found: 3  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การออกแบบและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
Authorฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก.
Publishedกรุงเทพฯ :ดีเซมเบอรี่ ,2564.
Call Number006.7 ฟ459ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ
Authorสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Publishedกรุงเทพฯ :คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ,2564.
Call Number025.344 ส691ม 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานผลการพิจารณาศึกษาเรื่อง ผลกระทบและวิธีแก้ปัญหาข่าวปลอม (Fake News) ที่มีผลต่อการพัฒนาการเมืองและการสื่อสารมวลชนของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แ...
Authorสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน.
Publishedกรุงเทพฯ : กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำนักกรรมาธิการ 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2564.
Call Number070.43 ร451 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed