Found: 37  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title Computer and information security theory
Authoraอรรถพล ป้อมสถิตย์.
Publishedกรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมิเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561.
Call Number005.8 อ357ค 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title กฎข้อนึงของความสัมพันธ์
Authorคิดมาก.
Publishedกรุงเทพฯ :สปริงบุ๊กส์ ,2561.
Call Number089.95911 ค431ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การค้นคืนสารสนเทศ = Information Retrieval
Authorวิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์, 2561.
Call Number025.524 ว689ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดหมู่ระบบทศนิยมดิวอี้
Authorน้อย คันชั่งทอง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number025.431 น363ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อผลลัพธ์และผลกระทบ
Authorจันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2561.
Call Number001.4 ก459 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาแอปพลิเคชั่นด้วยภาษา JAVA
Authorประยงค์ อู่ประสิทธิ์วงศ์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 2561.
Call Number005.133 ป362ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บ
Authorไพศาล จี้ฟู.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number004.1 พ996ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การรายงานข่าวเชิงสืบสวน
Authorสุรสิทธิ์ วิทยารัฐ.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2561.
Call Number070.43 ส855ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยเชิงคุณภาพ = Data Analysis of the Qualitative Research
Authorวรรณดี สุทธินรากร.
Publishedกรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2561.
Call Number001.42 ว247ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การศึกษาในพิพิธภัณฑ์ไร้กำแพง : บทความจากการประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์
Authorชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ, 2561.
Call Number069 ก522 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การอ่านให้เก่ง
Authorถนอมวงศ์ สุกโชติรัตน์ ล้ำยอดมรรคผล.
Publishedนนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2561.
Call Number028.9 ถ181ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนเบื้องต้น
Authorมัณฑนา ปราการสมุทร.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561.
Call Number005.133 ม335ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การเผยแพร่สารสนเทศ = information disseminaion
Authorจุฑารัตน์ นกแก้ว, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2561.
Call Number025.52 จ631ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Authorกัลยา วานิชย์บัญชา.
Publishedกรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2561.
Call Number005.55 ก399ก 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คลาวด์คอมพิวติง = Cloud computing
Authorกุลวดี ศรีพานิชกุลชัย.
Publishedนนทบุรี : เอ็นที ก็อปปี้เซ็นเตอร์, 2561.
Call Number004.6782 ก728ค 2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3
Search Tools: Get RSS Feed