Found: 179  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Article
Title "หัวร่อ" ต่อชีวิต
Authorสันต์ หัตถีรัตน์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title (แสร้งว่า) ปลาแนม แกล้มใบทองหลาง
Authorกฤช เหลือลมัย.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title OKRs กับการพัฒนาโรงเรียน รายงานผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาโดยใช้แนวคิดระบบการวัดผล (OKRs: Objective and Key Results)
Authorนภดล ร่มโพธิ์.
Publishedกรุงเทพฯ : กลุ่มมาตรฐานการศึกษา สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
Call Numberวจ 371.2 น191อ 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Article
Title กระพี้จั่น ไม้ทรงงาม ดอกสวย ไม่ไร้แก่น
Authorปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์.
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 = Learning management for Promotion the Potential of Learners in the 21st Century
Authorเดชกุล มัทวานุกูล, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : ณภัทร ก็อปปี้, 2564.
Call Number370.1523 ด831ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการความขัดแย้งร่วมกับเด็กเล็ก = You can''t come to my birthday paty!
Authorอีแวนส์, เบ๊ตซี่.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2564.
Call Number649.64 อ773ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการความรู้และการถอดบทเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการสู่หลักสูตรสถานศึกษาในอำเภอเมืองสมุทรปราการ : รายงานการวิจัย = Knowledge management and local wisdom lesson distilled in integration to school...
Authorจีรภัทร อาดนารี.
Publishedสมุทรปราการ :มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ,2564.
Call Numberวจ 306.42 จ557ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพุทธ
Authorพระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์ ภูริปญฺโญ, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2564.
Call Number354.3 จ216ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย
Authorวรัทยา ธรรมกิตติภพ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2564.
Call Number374 ว294ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนบางไส้ไก่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา = A management of local wisdom in Bang Sai ki community, Dhonburi district, Bangkok...
Authorนงเยาว์ อุทุมพร.
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2564.
Call Numberวจ 306.42 น146ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารภาวะความปรกติใหม่สำหรับผู้นำองค์กร
Authorอติพร เกิดเรือง, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564.
Call Number351 อ142ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
Authorวิจิตร จารุโณประถัมภ์.
Publishedกรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ,2564.
Call Numberวจ 658.404 ว522ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การบัญชีการเงินเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ
Authorศิลปพร ศรีจั่นเพชร.
Publishedกรุงเทพฯ : ทีพีเอ็น เพรส, 2564.
Call Number657 ศ525ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การปกครองท้องถิ่นเชิงพุทธ
Authorปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี.
Publishedกรุงเทพฯ :คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ,2564.
Call Number352.1409593 ป525ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การประเมินผลกระทบจากงานวิจัยและพัฒนา : หลักการเบื้องต้นและแนวปฏิบัติ
Authorกัมปนาท วิจิตรศรีกมล.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันคลังสมองของชาติ, 2564.
Call Number658.57 ก393ก 2564
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed