Found: 2,204  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "วิจัย" ค้นทางเลือกที่เหมาะสมในแบบฉบับของโรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์บ้านดอนหมู
Authorปริญญา สิงห์เรือง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว), 2554.
Call Number630.72 ป458ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ให้" หัวใจแห่งความสำเร็จ
Authorทิภาพร เยี่ยมวัฒนา.
Publishedกรุงเทพฯ : คุณธรรม, 2554.
Call Number158 ท488ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ไทดำ" เมืองแถง "ทรงดำ" ถิ่นสยาม จาก หนองแฮด ถึง หนองปรง
Authorบุญยงค์ เกศเทศ.
Publishedกรุงเทพฯ : อินทนิล, 2554.
Call Number305.895911 บ532ท
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 1 พระอาจารย์ 9 มารร้าย ปิดอบายใน 1 พรรษา
Authorวีริศ อุโฆษผล.
Publishedกรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ, 2554.
Call Number294.3444 ว415ป 2554
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
image
Source Types Book
Title 1 ล้านถ้อยคำแห่งรัก
Authorปราย โสภาศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : ณ ดา, 2554.
Call Number128.46 ป452ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 1,200 สุภาษิต สำนวนไทย
Authorศุภิสรา ปุนยาพร.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2554.
Call Number398.995911 ศ739ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 10 ปี๋ วิจัยจาวบ้าน ปราชญ์จาวเมืองละกอน : ประสบการณ์การบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดลำปาง
Authorรัตนวดี เศรษฐจิตร.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2554.
Call Number307.072 ร373ส
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 คำถามที่ถูกถามบ่อยๆแต่มักไม่มีคำตอบ (ฉบับความรู้วิทยาศาสตร์)
Authorดวงธิดา ราเมศวร์.
Publishedกรุงเทพฯ : มายิก, [2554].
Call Number502 ด193ห
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title 100 ปีแห่งการปฏิรูประบบราชการ : วิวัฒนาการของอำนาจรัฐ และอำนาจการเมือง
Authorชัยอนันต์ สมุทวณิช.
Publishedกรุงเทพฯ : สถาบันนโยบายศึกษา, 2554.
Call Number351.593 ช451ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed