Found: 8  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Titleการทำวิจัยในชั้นเรียน เรียนรู้กันได้ใน 5 ชั่วโมง/ สรชัย พิศาลบุตร
Authorสรชัย พิศาลบุตร
Publishedกรุงเทพฯวิทยพัฒน์2547
Call Number001.42 ส325ก
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleการเขียนวิทยานิพนธ์ = Thesis writing/ นเรศ สุรสิทธิ์
Authorนเรศ สุรสิทธิ์
Publishedกรุงเทพฯพี.เอส.เพรส2547
Call Number808.066 น266ก
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleจิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน/ ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์
Authorสมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.
Publishedกรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2544
Call Number370.158 ส16จ
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleจิตวิทยาเด็กที่มีลักษณะพิเศษ/ ศรีเรือน แก้วกังวาล
Authorศรีเรือน แก้วกังวาล
Publishedกรุงเทพฯหมอชาวบ้าน2548
Call Number155.45 ศ243จ
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleทฤษฎีจิตวิทยาพัฒนาการ/ พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
Authorพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์
Publishedกรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2547
Call Number155.7 พ262ท\2547
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleปรัชญาการศึกษาแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง/ อัครพงษ์ สัจจวาทิต
Authorอัครพงษ์ สัจจวาทิต
Publishedกรุงเทพฯข้าวฟ่าง2546
Call Number370.1 อ475ป
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleเอกสารการสอนชุดวิชาการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษานอกระบบ (ฉบับปรับปรุง) = Lifelong education and nonformal education/ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Published2 เล่ม30 ซม.
Call Number374.9593 ม19อ\2544
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
image
Source Types Book
Titleไอซีทีเพื่อการศึกษา/ กิดานันท์ มลิทอง
Authorกิดานันท์ มลิทอง
Publishedกรุงเทพฯจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2548
Call Number371.334 ก669อ
Locationศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท
ศูนย์อ่างทอง
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed