Found: 18,335  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "...หมู่บ้าน...ไม่สงบ" : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต
Authorชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2553.
Call Number303.625 ห199 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "กาพย์กลอน...สอนคุณธรรมตามแนวพระราชดำรัส"
Authorศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
Call NumberMOL ก433 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในการเมืองไทยปัจจุบัน :บทวิเคราะห์และเอกสาร /ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Publishedกรุงเทพฯมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2550
Call Number321.09 ธ557ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คนอีสานย้ายถิ่น" สถานการณ์และผลกระทบ = "The Isan Migrants on the Move" Situations and Impacts
Authorดุษฎี อายุวัฒน์, ผู้แต่ง.
Publishedขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2562.
Call Number307.24 ด731ค 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คู่มือพ่อค้าส่งออก" สรุปภาวะและแนวโน้มทางการตลาดของสินค้าส่งออกที่สำคัญ 100 ชนิดของประเทศไทย ฉบับที่ 2531 - 2532
Publishedกรุงเทพฯ[ม.ป.พ.][25 - - ]
Call Number382.6 ค416
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ค่าแรงต่ำ" ความหมายและแนวโน้มในอนาคต/ อภิชัย พันธเสน และจิราภรณ์ อุ่นเกษม
Authorอภิชัย พันธเสน
Publishedกรุงเทพฯมาสเตอร์เพรส[25 - -]
Call Number331.29593 อ16ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ธรรมะน้ำ" ล้าง "ธรรมะโคลน"/ พุทธทาสภิกขุ
Authorพุทธทาสภิกขุ
Publishedกรุงเทพฯอรุณวิทยา2533
Call Number294.3076 พ44ธ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3
Authorนุชจรี ใจเก่ง, บก.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number306.09593 ภ675
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"มืดจริงหนอ"/ เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Authorเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Publishedกรุงเทพฯจตุจักร[25 - -]
Call Number089.9591 น517ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
Authorอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คบไฟ, 2549.
Call Number320.9593 อ353ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ยกเครื่อง" การบริหารการเงินสำหรับองค์การในภาครัฐ/ จรัส สุวรรณมาลา
Authorจรัส สุวรรณมาลา
Publishedกรุงเทพฯภูมิบัณฑิตการพิมพ์2538
Call Number351.72 จ17ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา
Authorสุริยา สมุทคุปติ์.
Publishedนครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call Number305.895911 ส866ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"รักให้เป็น...ไม่เห็นจะยาก"/ กนกรส พงศทัต
Authorกนกรส พงศทัต
Publishedกรุงเทพฯอิท เทค ทู พับลิชิ่ง2548
Call Number155.3 ก124ร
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ล้ม" อีกก็ได้ ถ้า "ลุก" เป็น :/
Authorเรวัติ ศุภศิริ.
Publishedเพชรประกาย,
Call Number158 ร769ล 2563
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "วาดเส้นสาย ถ่ายทอดความซื่อตรง...ถวายองค์นวมินทร์"
Authorศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม
Publishedกรุงเทพฯ :ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม, 2551.
Call NumberMOL ว459 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed