Found: 13  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title รายงานการประเมินตนเอง 9 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2551 (ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2551 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2552) รายงาน ณ วันที่ 13 เดือน สิ...
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2552.
Call NumberAR ส691ร SAR9 2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี 2556
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2556.
Call NumberAR ส691ร 2555-2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปี 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2557.
Call NumberAR ส691ร 2556-2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม2550-กันยายน 2551)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2551.
Call NumberAR ส691ร 2550-2551
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551-กันยายน 2552)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2552.
Call NumberAR ส691ร 2551-2552
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552-กันยายน 2553)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2553.
Call NumberAR ส691ร 2552-2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2554.
Call NumberAR ส691ร 2553-2554
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2555 (ตุลาคม 2554-กันยายน 2555)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทเกษม,2555.
Call NumberAR ส691ร 2554-2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รายงานประจำปีปีงบประมาณ 2555(ตุลาคม 2549-กันยายน 2550)
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2550.
Call NumberAR ส691ร 2549-2550
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2555
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2555.
Call NumberAR ส691ผ 2555
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แผนการบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2556
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2556.
Call NumberAR ส691ผ 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แผนยุทธศาสตร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2553-พ.ศ. 2557
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2553.
Call NumberAR ส691ผ 2553-2557
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title แผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Authorมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม,2557.
Call NumberAR ส691ผ 2557-2561
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1
Search Tools: Get RSS Feed