Found: 14,540  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title "...หมู่บ้าน...ไม่สงบ" : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติ ชาติ, นานาชาติ และอนาคต
Authorชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์ฯ, 2553.
Call Number303.625 ห199 2553
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ข้ออ้าง" การปฏิวัติ-รัฐประหาร-กบฏในการเมืองไทยปัจจุบัน :บทวิเคราะห์และเอกสาร /ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Authorธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์
Publishedกรุงเทพฯมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์2550
Call Number321.09 ธ557ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "คนอีสานย้ายถิ่น" สถานการณ์และผลกระทบ = "The Isan Migrants on the Move" Situations and Impacts
Authorดุษฎี อายุวัฒน์, ผู้แต่ง.
Publishedขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2562.
Call Number307.24 ด731ค 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"คู่มือพ่อค้าส่งออก" สรุปภาวะและแนวโน้มทางการตลาดของสินค้าส่งออกที่สำคัญ 100 ชนิดของประเทศไทย ฉบับที่ 2531 - 2532
Publishedกรุงเทพฯ[ม.ป.พ.][25 - - ]
Call Number382.6 ค416
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ค่าแรงต่ำ" ความหมายและแนวโน้มในอนาคต/ อภิชัย พันธเสน และจิราภรณ์ อุ่นเกษม
Authorอภิชัย พันธเสน
Publishedกรุงเทพฯมาสเตอร์เพรส[25 - -]
Call Number331.29593 อ16ค
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ภูมิรู้สู้วิกฤต" : เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นครั้งที่ 3
Authorนุชจรี ใจเก่ง, บก.
Publishedกรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2555.
Call Number306.09593 ภ675
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "มือที่สาม" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
Authorอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์.
Publishedกรุงเทพฯ :คบไฟ, 2549.
Call Number320.9593 อ353ม
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"ยกเครื่อง" การบริหารการเงินสำหรับองค์การในภาครัฐ/ จรัส สุวรรณมาลา
Authorจรัส สุวรรณมาลา
Publishedกรุงเทพฯภูมิบัณฑิตการพิมพ์2538
Call Number351.72 จ17ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "ยวนสีคิ้ว" ในชุมทางชาติพันธุ์ : เรื่องเล่า ความทรงจำ และอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวนในจังหวัดนครราชสีมา
Authorสุริยา สมุทคุปติ์.
Publishedนครราชสีมา : ห้องไทยศึกษานิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2544.
Call Number305.895911 ส866ย
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น" วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2548 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร : รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ/ คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา สถาบันที่ปรึกษ...
Authorรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "วาระแห่งชาติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น (2548 : กรุงเทพมหานคร)"
Publishedกรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา สถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) มูลนิธิคอนราดอเดเนาว์2548
Call Number352.14 ร451ว
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "สิทธิ" และ "เสรีภาพ" ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย = Freedom and rights in Thai political history
Authorธเนศ อาภรณ์สุวรรณ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556.
Call Number323 ธ285ส 2556
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"สี่แผ่นดิน" กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม /
Authorศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย.
Publishedมติชน,
Call Number390.22 ศ336ส 2559
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title "เข้าใจพม่า" ผ่านประสบการณ์ของ ปกศักดิ์ นิลอุบล อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง พ.ศ.2538-2551
Authorปกศักดิ์ นิลอุบล.
Publishedกรุงเทพฯ :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2552.
Call Number327.5910593 ป117ข
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"เศรษฐกิจพอเพียง" : ปาฐกถาพิเศษของ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล/ เกษม วัฒนชัย
Authorเกษม วัฒนชัย
Publishedกรุงเทพฯธนาคารไทยพาณิชย์2548
Call Number330.9593 ก785ศ
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title"แนวทางพัฒนาเครือข่ายกลุ่ม / องค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัด" /จุฑาทิพย์ ภัทราวาท...[และคณะ]
Authorจุฑาทิพย์ ภัทราวาท
Publishedกรุงเทพฯสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย2549
Call Number361.8 จ623น
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>|
Search Tools: Get RSS Feed