Found: 21  TitlesOrder by: Show:   Per Page
image
Source Types Book
Title การจัดการสถาปัตยกรรม = Architectural management
Authorไตรวัฒน์ วิรยศิริ.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number720.68 ต971ก 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
Authorคณิน ประยูรเกียรติ, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2562.
Call Number796.077 ค132ก 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การฝึกและพัฒนาศักยภาพทางกายสำหรับกีฬาฟุตบอล Conditioning for Soccer
Authorยุทธนา เรียนสร้อย, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, 2562.
Call Number796.334 ย355ก 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title การออกแบบภายในขั้นพื้นฐานหลักการพิจารณาเบื้องต้น
Authorกิติ สินธุเสก, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562.
Call Number729 ก676ก 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title คริสตศิลป์กระจกสี โบสถ์คริสต์ไทย
Authorปติสร เพ็ญสุต, ผู้แต่ง.
Publishedนนทบุรี : มิวเซียมเพรส, 2562.
Call Number748.5 ป151ค 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title จิตวิทยาการกีฬาพื้นฐาน: แนวทางการนำไปใช้ = Basic of sport psychology: A practical guide
Authorสุพัชริน เขมรัตน์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562.
Call Number796.019 ส829จ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title บาสเกตบอล = BASKETBALL
AuthorSKy Sports Team.
Publishedปทุมธานี: สกายบุ๊กส์, 2562.
Call Number796.323 บ294 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา
Authorมยุรี วีรประเสริฐ, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, 2562.
Call Number746.662 ม189ผ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title พื้นฐานการเขียนลายไทย
Authorวิภาวี บริบูรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2562.
Call Number745.5 ว657พ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ภาพถ่ายคลาสสิค
Authorเอนก นาวิกมูล.
Publishedกรุงเทพฯ :แสงดาว ,2562.
Call Number779.9959 อ238ภ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title รวม 120 ศาลา & ที่จอดรถ
Authorสมชาย พิทักษ์กรณ์ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ: โฮมคอลเลคชั่นกรุ๊ป, 2562.
Call Number728.98 ส239ร 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ลายปักหมอนอิงบนผ้ากิงแฮม = Pillow embroidery patttern on Gingham fabric
Authorอ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562.
Call Number746.44 อ456ล 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาและผู้ฝึกสอน
Authorเจริญ กระบวนรัตน์, ผู้แต่ง.
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13, 2562.
Call Number796 จ722ว 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศิลปะกรุงธนบุรี
Authorประภัสสร์ ชูวิเชียร.
Publishedกรุงเทพฯ :มติชน ,2562.
Call Number709.593 ป338ศ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
image
Source Types Book
Title ศิลปะการเขียนพระ นาง ยักษ์ ลิง
Authorวิภาวี บริบูรณ์.
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2562.
Call Number750 ว657ศ 2562
Locationสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Page : 1 2
Search Tools: Get RSS Feed