Not found
Title มาตรฐานการลงรายการทรัพยากรสารสนเทศดิจิทัลของหอสมุดแห่งชาติ / สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร.
Author สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร
Published กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา , 2564
Detail 161 หน้า ; 30 ซม
Subject
Source Types Book
My List
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed