Not found
Title "อยากลืมกลับจำ" : สารคดีชีวประวัติลูกสาวจอมพล ป. : ชีวิต ความผันผวน และความทรงจำของจีรวัสส์ ปันยารชุน พิบูลสงคราม
Author ภูริ ฟูวงศ์เจริญ, ผู้แต่ง
Published กรุงเทพฯ : มติชน, 2561
Detail 383 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
 
Added Author ศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้แต่ง
Added Author ณัฐพล ใจเย็น, ผู้แต่ง
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed