Not found
Title ก้าวหน้า ก้าวไกล ไปกับอาเซียน
Author ณาตยา ฉาบนาค
Published กรุงเทพฯ : เอส.พี.ซี.บุ๊คส์, 2556
Detail 204 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
 
Scope มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของ 10 ประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียนในมุมมองที่อ่านง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ว่าคุณจะอยากรู้ข้อมูลเพื่อนำไปสู่กันฟังกับคนรู้จัก หรือเพื่อจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคตหนังสือเล่มนี้มีคำตอบ
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed