Not found
Title วิจัยธุรกิจยุคใหม่
Author วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์
Published กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
Edition พิมพ์ครั้งที่ 8
Detail 336 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
Subject
Scope หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัย แนวคิดทางทฤษฎี และวิธีการดำเนินงานวิจัย ตลอดจนตัวอย่างที่ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการทำงานวิจัย ในมุมมองที่กว้าง ทันสมัย และเหมาะสมกับภาวะปัจจุบัน เมื่อบวกกับการเขียนที่ใช้ถ้อยคำที่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่าย จึงทำให้หนังสือเล่มนี้ทรงคุณค่า น่าอ่าน
Source Types Book
Review
My List
Share
Item

 
Librarian Review Member Review

  Comments   

    Recently viewed