Author นริศ จรัสจรรยาวงศ์
Article Title ปรมาจารย์การเลือกตั้งแห่งประชาธิปตัย ครูฉ่ำ จำรัสเนตร (พ.ศ.๒๔๔๑-๒๕๒๑) ส.ส. เมืองคอน ๕ สมัย / นริศ จรัสจรรยาวงศ์
Subject
 
 
 
Source ศิลปวัฒนธรรม. ปีที่ 40, ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2562), หน้า74-100
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title ศิลปวัฒนธรรม.
Copy ปีที่ 40, ฉบับที่ 5 (มี.ค. 2562), หน้า74-100
ISSN 0125-3654
Subject
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed