Author ไกรฤกษ์ นานา
Article Title "ประวัติ" และ "อิทธิพล" ของรูปล้อการเมืองสมัยรัชกาลที่ ๕ / ไกรฤกษ์ นานา
Subject
 
Source ศิลปวัฒนธรรม.ปีที่ 39, ฉบับที่ 7 (พ.ค. 2561), หน้า 118-142.
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title ศิลปวัฒนธรรม.
Copy ปีที่ 39, ฉบับที่ 7 (พ.ค. 2561), หน้า 118-142.
ISSN 0125-3654
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed