Author ประเวศ วะสี
Article Title ประเทศไทยหลังมหาวิกฤต ๖ ปฏิรูปสังคม สังคมเข้มแข็ง พลังอำนาจที่ ๓ / ประเวศ วะสี
Subject
 
 
 
Source หมอชาวบ้านปีที่ 36, ฉบับที่ 427 (พ.ย. 2557), หน้า 66-69.
Review
My List
Share
Card Marc
เขตข้อมูลข้อมูล
Journal Title หมอชาวบ้าน
Copy ปีที่ 36, ฉบับที่ 427 (พ.ย. 2557), หน้า 66-69.
ISSN 0125-2275
Subject
Subject
Subject
Subject

 
Member Review Librarian Review

  Comments   

    Recently viewed